Modalidades

- Ryuga Kaikan Karatê


- Karatê Kaikan Kakuto


- Goshin Jutsu - Defesa Pessoal Suprema


- Hapkido


- Ju Jutsu


- Kick Boxing


- Kravmagá


- Ninjutsu


- Sanda (Boxing Chinês)